Selecteer een pagina

Stichting Werkgroep Ontwikkelingssamenwerking

Informatie over wereldwinkel Lunteren

 

Beleidsplan 2018 – 2020

 

Inhoud

 1. De Stichting
 2. Doel
 3. Middelen
 4. Financiën

1. De Stichting

 • De Stichting Werkgroep Ontwikkelingssamenwerking Lunteren is opgericht op 2 maart 1994.
 • De statuten zijn notarieel vastgelegd op 2 maart 1994 ten overstaan van Notaris Mr. L.D.van Regteren Altena te Ede.
 • De Stichting is volledig zelfstandig.
 • De Stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Centraal Gelderland onder Nr. 09086178.
 • De Stichting is een ANBI-instelling.
 • Het bestuur bestaat uitsluitend uit vrijwilligers.
 • De Stichting heeft geen winstoogmerk.

2. Doel

De Stichting stelt zich ten doel om op basis van menselijke solidariteit, ongeacht politieke en godsdienstige opvattingen, te werken aan bewustwording van de derde wereldproblematiek bij de bevolking van Lunteren en te werken aan de verbetering van de leefsituatie van de mensen in de derde wereld o.a. door te letten op menswaardige en milieuvriendelijke omstandigheden waaronder in de derde wereld gewerkt wordt.

Daarbij wordt ook gestreefd naar het stimuleren en versterken van goed ondernemerschap bij de productiepartners door o.a. voorfinancieringen en langlopende contracten.

3. Middelen

De Stichting tracht haar doel te bereiken m.b.v. de volgende middelen:

 1. de verkoop van producten uit de derde wereldlanden door het vestigen, en in stand houden van een wereldwinkel in Lunteren.
 2. Verspreiding van informatie over de derde wereldproblematiek.
 3. Het openstellen van een wereldwinkel als een ontmoetingsplaats voor een ieder die zich wil inzetten voor een rechtvaardige samenleving.
 4. Andere, voor dit doel geëigende middelen.

Door de verkoop van derde wereld producten wordt de bevolking van Lunteren geattendeerd op de problemen in de derde wereld en krijgt tegelijkertijd de producent in de derde wereld een reële vergoeding voor zijn product/arbeid.

In de Stichting zijn ruim 30 vrijwilligers actief in diverse sub-werkgroepjes. Te onderscheiden zijn:

 1. Vrijwillige bestuurders.
 2. Vrijwilligers Inkoop.
 3. Vrijwilligers Verkoop.
 4. Activiteitencommissie.
 5. Etalagecommissie.

De vrijwilligers zijn essentieel voor de Stichting en voor het behoud en de motivering van deze vrijwilligers worden er cursussen en bijeenkomsten georganiseerd.

Voor 2018 en de volgende jaren streeft de Stichting naar, minimaal, het uitvoeren van alle bestaande activiteiten, waaronder verkoopdagen op andere locaties, zoals Congrescentrum “De Wereld”, “Het Bosgoed” en “Hugo de Vries”, deelname aan de plaatselijke Zomermarkten e.d.

4. Financiën

De inkomsten van de Stichting bestaan hoofdzakelijk uit de opbrengsten van de Wereldwinkel en de overige verkoopactiviteiten. Incidenteel worden giften ontvangen.
Voor de continuering van het werk van de Stichting zijn de verkoopopbrengsten van cruciaal belang.
De Stichting is lid van de Middenstandsvereniging Lunteren.

Jaarverslag 2019

Het jaar 2019 was niet eenvoudig voor de Stichting.
Door verkoop kwam Congrescentrum  “De Wereld” in andere handen, sloot het verkooppunt van de Wereldwinkel daar en ging een belangrijk verkooppunt voor ons verloren. De verkopen op de zomermarkten daarentegen waren gunstig. Het bestuur zoekt nog naar mogelijkheden om de verkooppunten uit te breiden.

Toch moest de jaarrekening afgesloten worden met een negatief resultaat. Gelukkig heeft onze Stichting nog een stevige financiële buffer.

In 2019 vergaderde het bestuur 7 keer. Aandacht werd besteed aan het onderhoud van de winkel en de inventaris. Ook de werving en het behoud van voldoende vrijwilligers vraagt aandacht. Met de medewerkers/vrijwilligers wordt minimaal 3 keer per jaar vergaderd om iedereen op de hoogte te houden van het reilen en zeilen van onze Stichting en Winkel.

 

2019

Lasten € 18.151        Baten € 16.356         Verlies € 1.795-

2018

Lasten € 18.538        Baten € 18.453         Verlies  € 85-